STANOVY

AGRÁRNÍ DEMOKRATICKÉ STRANY

 

ČÁST 1. - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ


Jsme politickou stranou působící v agrární a všech souvisejících oblastech života občanů
České Republiky


Čl. 1
NÁZEV, ZKRATKA A SÍDLO
/1/ Název zní: Agrární Demokratická Strana
/2/ Používaná zkratka: ADS
/3/ Sídlo: Všeruby


Čl. 2
PROGRAMOVÉ CÍLE
/1/ ADS je politickou stranou, působící v rámci politického systému České republiky, která
usiluje o uplatnění principu svobody, demokracie, sociální spravedlnosti, rovných příležitostí,
solidarity a odpovědnosti za udržitelný rozvoj cestou parlamentní a přímé demokracie.
/2/ ADS prosazuje princip rovných příležitostí pro ženy a muže. Jejím cílem je uplatňování
této zásady do vlastní činnosti tak, že je pro ni závazná při sestavování kandidátních listin pro
volby všech stupňů a při utváření všech orgánů strany.
/3/ Realizaci programových cílů zajišťuje ADS v souladu se zákonem o sdružování v
politických stranách a v politických hnutích, těmito Stanovami ADS a v rámci svého
programu.


ČÁST 2. - ČLENSTVÍ V ADS, PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ


Čl. 3
ČLENSTVÍ V ADS
Členství v ADS se dělí na:
a) členství řádné,
b) členství čestné.


Čl. 4
VZNIK ŘÁDNÉHO ČLENSTVÍ V ADS
/1/ O řádné členství v ADS se může ucházet každá fyzická osoba bez rozdílu národnosti,
náboženství, rasy a sociálního postavení, je-li státním občanem České republiky starším
osmnácti let a potvrdila-li podpisem přihlášky, že souhlasí s programem a Stanovami ADS.
/2/ Řádné členství v ADS je neslučitelné
a) se souběžným členstvím v jiné politické straně nebo politickém hnutí ustavených podle
právních předpisů České republiky, nebo
b) s kandidaturou na veřejnou funkci za politickou stranu nebo politické hnutí podle písm. a)
nebo jako nezávislého kandidáta bez souhlasu příslušného orgánu ADS, který je oprávněn
schvalovat kandidátní listiny na veřejné funkce.
/3/ O přijetí žádá fyzická osoba místní organizaci ADS (dále jen „MO“) v místě svého trvalého
pobytu. Ve statutárních městech dělených na městské části (obvody) odpovídá tomuto
ustanovení městská část (obvod). Pokud v tomto místě MO není, předkládá svou žádost
územně nejbližší MO v okrese, v jehož obvodu má svůj trvalý pobyt. Pokud v místě trvalého
pobytu působí více MO, žádá uchazeč o členství v MO podle územní působnosti stanovené
usnesením okresního výkonného výboru (dále jen „OVV”).
/4/ Ve výjimečných a odůvodněných případech může uchazeč požádat o přijetí v jiné MO.
Podmínkou k přijetí je souhlas MO a OVV v místě trvalého pobytu. Věta druhá neplatí pro
uchazeče s trvalým pobytem na území hlavního města Prahy, kde s přijetím v jiné MO, než je
MO v místě trvalého pobytu, vyslovuje souhlas pouze krajský výkonný výbor (dále jen
„KVV“).
/5/ Řádné členství uchazeče v ADS vzniká dnem rozhodnutí nadpoloviční většiny přítomných
členů členské schůze MO projednávající přijetí za člena ADS. Uchazeč o členství musí být
osobně přítomen projednávání. Způsob hlasování určí členská schůze.
/6/ Člen ADS se stává členem MO, která jej svým rozhodnutím do ADS přijala. Dokladem
členství v ADS je platná členská legitimace ADS, obsahující všechny požadované náležitosti a
doklad o zaplaceném členském příspěvku v příslušném roce.
/7/ V případě, že uchazeči o členství v ADS rozhodnutím MO členství nevznikne, je MO
povinna sdělit písemně důvody svého rozhodnutí jak uchazeči o členství v ADS, tak
příslušnému OVV. Uchazeč o členství v ADS se může ve lhůtě tří měsíců ode dne sdělení
důvodů jeho nepřijetí za člena ADS odvolat k příslušnému OVV.
/8/ OVV
a) odvolání uchazeče o členství v ADS nevyhoví, nebo
b) určí jinou MO v územním obvodu své působnosti k rozhodnutí o vzniku členství uchazeče s
tím, že této MO zároveň písemně sdělí důvody, pro které uchazeč o členství v ADS nebyl za
člena ADS přijat. Uchazeč může podat námitku proti rozhodnutím podle písm. a) a b) ke KVV,
který rozhodne s konečnou platností do 3 měsíců od podání námitky.


Čl. 5
PŘECHOD ČLENA ADS DO JINÉ MO
/1/ Žádost člena ADS o přechod do jiné MO než je MO příslušná podle jeho trvalého pobytu,
je podmíněna souhlasem MO a OVV, příslušných podle místa trvalého pobytu člena ADS. V
případě žádosti člena ADS o přechod do MO v územní působnosti jiného OVV, podléhá
přechod souhlasu obou OVV a obou MO. V případě žádosti člena ADS o přechod v územní
působnosti KVV Praha podléhá přechod souhlasu KVV Praha a nikoliv OVV.
/2/ Při zamítnutí žádosti se může člen odvolat ke KVV, který rozhodne s konečnou platností
nejpozději do 3 měsíců od podání odvolání.


Čl. 6
PŘERUŠENÍ A OBNOVENÍ ŘÁDNÉHO ČLENSTVÍ V ADS
/1/ MO vyhoví písemné žádosti svého člena o přerušení jeho členství, pokud je činný v
takovém zaměstnání nebo zastává takovou funkci, kde členství v politické straně je zakázáno
nebo je nežádoucí, anebo kdy člen ADS požádá o přerušení svého členství v ADS z jiných
důvodů hodných zvláštního zřetele. Na žádost člena je povinna MO plné členství obnovit.
/2/ Po dobu přerušení členství se na takového člena vztahuje povinnost podle čl. 4 odst. /2/.
/3/ O přerušení a obnovení členství v ADS je MO povinna bez zbytečného odkladu
informovat příslušný OVV.


Čl. 7
POZASTAVENÍ ŘÁDNÉHO ČLENSTVÍ V ADS
OVV, KVV, Předsednictvo ADS nebo Ústřední výkonný výbor ADS (dále jen „ÚVV“) mohou
rozhodnout nadpoloviční většinou všech svých členů o pozastavení členství člena ADS, který
byl obviněn ze spáchání úmyslného trestného činu; tím není dotčeno právo člena podle čl.
10, odst. /2/ písm. j). Dnem právní moci rozhodnutí, kterým bylo trestní stíhání člena ADS
zastaveno, nebo byl zproštěn obžaloby, se jeho členství v ADS obnovuje.


Čl. 8
ZÁNIK ŘÁDNÉHO ČLENSTVÍ V ADS
/1/ Řádné členství v ADS zaniká
a) doručením oznámení člena MO o svém vystoupení z ADS
b) úmrtím člena,
c) zrušením členství,
d) usnesením OVV při nezaplacení členského příspěvku za uplynulý rok; toto usnesení musí
být přijato nejpozději do dvou měsíců od nesplnění této povinnosti člena,
e) dnem přijetí do jiné politické strany nebo politického hnutí,
f) porušením povinností podle čl. 4 odst. /2/ písm. b), a to ke dni registrace kandidátních
listin nebo přihlášek k registraci podle volebních zákonů,
g) nepřeregistrovanému členu dnem ukončení přeregistrace, pokud P ADS nerozhodlo o tom,
že toto členství nezaniklo.
/2/ Členská schůze MO může rozhodnout o zrušení členství nadpoloviční většinou všech
členů MO. Toto rozhodnutí nabývá účinnosti schválením nejméně třípětinovou většinou
všech členů OVV. OVV musí rozhodnout do 60 dnů od rozhodnutí MO. Proti rozhodnutí OVV
o zrušení členství lze podat písemné odvolání prostřednictvím OVV k nejbližší okresní
konferenci („OK“), a to do jednoho měsíce od doručení rozhodnutí OVV. Rozhodnutí OK je
konečné. V době od podání odvolání do rozhodnutí OK o něm je tomuto členu jeho členství
pozastaveno.
/3/ Na základě návrhu OVV může rozhodnout o zrušení členství OK nadpoloviční většinou
všech delegátů. Proti rozhodnutí OK o zrušení členství lze podat písemné odvolání
prostřednictvím KVV k nejbližší krajské konferenci („KK“), a to do jednoho měsíce od
doručení rozhodnutí OK. Rozhodnutí KK je konečné. V době od podání odvolání do
rozhodnutí KK o něm je tomuto členu jeho členství pozastaveno.
/4/ Na základě návrhu KVV může rozhodnout o zrušení členství KK nadpoloviční většinou
všech delegátů. Proti rozhodnutí KK o zrušení členství lze podat písemné odvolání
prostřednictvím P ADS k nejbližšímu zasedání ÚVV, a to do jednoho měsíce od doručení
rozhodnutí KK. Rozhodnutí ÚVV je konečné. V době od podání odvolání do rozhodnutí ÚVV o
něm je tomuto členu jeho členství pozastaveno.
/5/ Na základě návrhu P ADS může rozhodnout o zrušení členství kteréhokoliv člena ADS
ÚVV nadpoloviční většinou všech svých členů. Proti rozhodnutí ÚVV o zrušení členství lze
podat písemné odvolání prostřednictvím P ADS ke Sjezdu ADS, a to do jednoho měsíce od
doručení rozhodnutí ÚVV. Sjezd ADS rozhodne o odvolání nadpoloviční většinou všech
delegátů s konečnou platností. V době od podání odvolání do rozhodnutí Sjezdu ASD o něm
je tomuto členu jeho členství pozastaveno.
/6/ Na základě návrhu ÚVV může rozhodnout o zrušení členství kteréhokoliv člena ADS Sjezd
ADS nadpoloviční většinou všech delegátů. Rozhodnutí Sjezd ADS je konečné. V době od
podání návrhu ÚVV na zrušení členství do rozhodnutí Sjezdu ADS o něm je tomuto členu jeho
členství pozastaveno.
/7/ Ke zrušení členství v ADS může dojít:
a) pro závažné porušení Stanov ADS,
b) pro jednání, které zpochybňuje úsilí ADS o plnění jejího volebního programu,
c) v důsledku pravomocného odsouzení za úmyslný trestný čin, a to ve lhůtě do tří měsíců
ode dne, kdy se příslušný orgán ADS o této skutečnosti dozví,
d) pro dlouhodobou, více jak jednoletou neomluvenou neúčast na činnosti ADS,
e) pro aktivní účast na činnosti jiných politických stran nebo politických hnutí, bez
souhlasu příslušného orgánu ADS,
f) pro opakované neplnění usnesení ÚVV nebo Sjezdu ADS.
/8/ Rozhodnutí o zrušení členství i rozhodnutí o odvolání se doručuje doporučeným dopisem
s doručenkou na poslední adresu pro doručování evidovanou sekretariátem OVV.
Za doručený se dopis považuje i tehdy, jestliže se vrátí odesilateli jako nedoručený.
/9/ Osoba, které bylo členství zrušeno, může členství získat jen se souhlasem orgánu, který o
zrušení rozhodl.


Čl. 9
PŘEREGISTRACE ČLENŮ ADS
P ADS může rozhodnout usnesením o přeregistrování členů určité organizační jednotky ADS.
Provádění přeregistrace stanoví Řád přeregistrace členů ADS.


Čl. 10
PRÁVA A POVINNOSTI ŘÁDNÝCH ČLENŮ
/1/ Každý člen ADS má stejná práva a povinnosti a nesmí být diskriminován ani zvýhodňován
z důvodů národnosti, rasy, věku nebo pohlaví.
/2/ Člen ADS má v rámci Stanov ADS právo
a) účastnit se jednání členských schůzí MO a spolurozhodovat o činnosti MO, ve které je
členem,
b) svobodně v orgánech ADS vyjadřovat své názory, svá stanoviska k práci ADS a
politice ADS a k činnosti jednotlivých funkcionářů ADS, aniž by byl postihován,
c) obhajovat své názory uvnitř ADS i tehdy, když jsou tyto názory menšinové,
d) hlasovat, volit a být volen do všech funkcí v ADS v souladu se Stanovami ADS,
e) kandidovat ve všech členských zemích Evropské unie do orgánů PES a SI za stejných
podmínek,
f) předkládat návrhy a podněty orgánům ADS na všech úrovních; na oficiálně podané
návrhy je příslušný orgán povinen odpovědět do 30 dnů od jeho prvního zasedání po
doručení návrhu,
g) účastnit se všech jednání kteréhokoliv orgánu ADS, pokud tento orgán projednává
závažné okolnosti týkající se jeho osoby (např. zrušení, přerušení a pozastavení jeho
členství v ADS); na takové jednání musí být člen ADS řádně obeslán doporučeným dopisem
do vlastních rukou,
h) dostávat informace a na požádání bez zbytečného odkladu vysvětlení týkající se
činnosti ADS na všech úrovních,
i) užívat rady a pomoci orgánů ADS při výkonu své funkce v ADS nebo veřejné funkce,
j) na poskytnutí právní pomoci, je-li stíhán, vyšetřován nebo pronásledován pro svou
politickou činnost, související se svou činností pro ADS
/3/ Člen ADS je povinen
a) dodržovat Stanovy ADS a řídit se programem ADS,
b) svou činností a vystupováním prosazovat politiku ADS,
c) plnit usnesení orgánů ADS,
d) plnit povinnosti vyplývající z funkce, kterou dobrovolně přijal s odpovědností tomu
orgánu ADS, který jej do funkce zvolil,
e) platit řádně a včas členské příspěvky, vždy nejpozději do konce příslušného
kalendářního roku,
f) chránit a šetřit majetek ADS,
g) při jednáních s členy ADS i na veřejnosti dodržovat zásady dobrých mravů.

 

Čl. 11
ČESTNÉ ČLENSTVÍ
/1/ Čestné členství může být uděleno Sjezdem ADS nebo ÚVV. Čestné členství může
odejmout pouze ten orgán ADS, který čestné členství udělil.
/2/ Dokladem čestného členství v ADS je „Listina o udělení čestného členství v ADS“.


Čl. 12
POSTAVENÍ OBČANA JINÉHO STÁTU EVROPSKÉ UNIE
/1/ Spolupracovníkem ADS se může na vlastní žádost stát občan jiného státu Evropské unie.
/2/ Pro spolupráci občana jiného státu Evropské unie s ADS platí obdobně ustanovení čl. 11.


Čl. 13
ČESTNÉ FUNKCE
/1/ Funkce čestného předsedy ADS může být udělena nebo odňata pouze Sjezdem ADS.
/2/ Jiné čestné funkce mohou být udělovány nebo odejímány jen OK, KK nebo ÚVV.
/3/ Nositel čestné funkce se může účastnit jednání příslušných orgánů ADS s hlasem
poradním.


Čl. 14
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
/1/ Výši členských příspěvků, způsob jejich distribuce, vyúčtování a dělbu výnosů z nich,
určuje svým usnesením ÚVV.
/2/ Při konání Sjezdu ADS nebo voleb do Parlamentu České republiky, zastupitelstev vyšších
územních samosprávných celků („kraj“) nebo zastupitelstev obcí může ÚVV stanovit
mimořádný členský příspěvek a současně rozhodnout o dělbě jeho výnosu.


ČÁST 3. - STRUKTURA STRANY
Čl. 15
MÍSTNÍ ORGANIZACE ADS (MO)
/1/ MO je základní politickou jednotkou a současně základní organizační jednotkou ADS.
/2/ MO ustavuje a její územní působnost stanoví příslušný OVV po projednání s ostatními
MO, které působí na území daného okresu tak, aby územní působnost odpovídala
působnosti místní (obecní) samosprávy.
/3/ MO vzniká dnem ustavující schůze MO, na základě předchozího rozhodnutí příslušného
OVV.
/4/ MO sdružuje členy v okruhu své územní působnosti a za jejich spolurozhodování řídí
stranickou práci MO.
/5/ Minimální počet členů MO je pět
/6/ Orgány MO jsou
a) členská schůze MO,
b) výbor MO.
/7/ Při MO se může ustavit klub zastupitelů zvolených za ADS do zastupitelstev měst a obcí.
/8/ Členské schůze MO se konají podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně, a to v každém
čtvrtletí alespoň jedenkrát. Schůzi MO svolává předseda MO; není-li zvolen předseda MO
nebo nesvolá-li předseda MO členskou schůzi MO nejméně jedenkrát za kalendářní čtvrtletí,
svolá schůzi MO místopředseda MO nebo výbor MO. Z každé schůze se pořizuje písemný
zápis, který se spolu s prezenční listinou zasílá na sekretariát OVV.
/9/ Není-li členská schůze MO usnášeníschopná podle čl. 35 odst. /6/ a čl. 36 odst. /1/ po 20
minutách od času zahájení uvedeného na pozvánce, je usnášeníschopná, jsou-li přítomny
alespoň 2/5 všech členů s hlasem rozhodujícím. V tomto případě nelze měnit program
schůze, který byl uveden na pozvánce. Usnesení a volby v MO jsou platné, hlasuje-li pro ně
více než 1/3 všech členů MO; v bodu různé nelze hlasovat.
/10/ MO volí a odvolává členy výboru MO, předsedu a místopředsedy MO, volí delegáty OK
a navrhuje kandidáty do OVV a okresní kontrolní komise (dále jen „OKK“).
/11/ MO se podílí na sestavování kandidátních listin pro volby podle Řádů přípravy na volby.
/12/ Ve statutárních městech, které netvoří samostatný okres, působí městská organizace
ADS jako součást okresní organizace ADS. Pro městskou organizaci ADS platí obdobně
ustanovení stanov o MO. Další kompetence a vztahy k okresní organizaci a OVV upraví statut
městské organizace ADS projednaný a schválený usnesením OVV. Ve městech, která nejsou
statutární, v městských částech, městských obvodech a v obcích, v nichž působí více MO, se
tyto MO mohou sdružovat do městských (obvodních) organizací. Další kompetence a vztahy
k okresní organizaci a OVV upraví statut městské (obvodní) organizace ADS projednaný a
schválený usnesením OVV.
/13/ Ustavení MO může předcházet jmenování místního zástupce ADS (důvěrníka), případně
přípravného výboru pro ustavení MO (dva až čtyři členové) příslušným OVV. Místní zástupce
ADS (důvěrník), kterému jsou OVV svěřovány politické a propagační úkoly, stejně jako
členové přípravného výboru, jsou členy nejblíže působící MO v daném okrese.


Čl. 16
VÝBOR MÍSTNÍ ORGANIZACE ADS (VMO)
/1/ Výbor MO (dále jen „VMO“) tvoří předseda MO, místopředsedové, předseda klubu
zastupitelů při MO, pokud je členem ADS, a další členové výboru.
/2/ VMO
a) je volen na dva roky,
b) volí a odvolává ze svých členů místopředsedy, pokud je nezvolila členská schůze,
c) schází se podle potřeby, nejméně jednou za dva měsíce; jednání VMO svolává
předseda MO,
d) řídí činnost MO v období mezi členskými schůzemi MO,
e) zajišťuje realizaci usnesení členských schůzí MO a usnesení vyšších orgánů ADS.
/3/ Z jednání VMO se vyhotovuje písemný zápis spolu s prezenční listinou.


Čl. 17
ZÁNIK MO
/1/ MO zaniká
a) rozhodnutím tří pětin všech svých členů,
b) pokud počet jejích členů klesne pod 5 a tento stav trvá více než jeden rok,
c) rozhodnutím OVV, KVV nebo ÚVV o jejím zrušení, pokud svou činností závažným
způsobem poruší Stanovy ADS nebo programové dokumenty ADS.
/2/ O odvolání proti rozhodnutí o zrušení MO rozhoduje
a) KVV v případě zrušení MO rozhodnutím OVV,
b) ÚVV v případě zrušení MO rozhodnutím KVV.
Proti rozhodnutí ÚVV o zrušení MO není odvolání přípustné.
/3/ Odvolání proti rozhodnutí OVV nebo KVV o zrušení MO může podat každý člen této MO.
Lhůta pro podání odvolání je 30 dnů ode dne rozhodnutí o zrušení MO.
/4/ Bylo-li podáno odvolání podle odst. /3/, činnost MO, o jejímž zrušení bylo rozhodnuto, se
až do konečného rozhodnutí pozastavuje.
/5/ Členové zaniklé MO se stávají členy MO podle rozhodnutí OVV.
/6/ Při zániku MO je povinna MO veškerý majetek, který spravovala, a zbylé finanční
prostředky odevzdat příslušnému OVV. Za předání zodpovídá předseda zaniklé MO případně
jiný člen MO zmocněný k tomu OVV.


Čl. 18
OKRESNÍ ORGANIZACE ADS (OkO)
/1/ Okresní organizace ADS (ve statutárních městech, které tvoří samostatný okres, městská
organizace nebo v hlavním městě Praze obvodní organizace „OkO“)
a) je politickou jednotkou a současně organizační jednotkou ADS s územní působností
okresu,
b) je tvořena všemi MO daného okresu.
/2/ Při OkO se může ustavit klub zastupitelů zvolených za ADS do obecních a městských
zastupitelstev na území okresu.


Čl. 19
ORGÁNY OKRESNÍ ORGANIZACE ADS
Orgány OkO jsou
a) OK, ve statutárních městech, které tvoří samostatný okres městské konference a v
hlavním městě Praze obvodní konference,
b) OVV, ve statutárních městech, které tvoří samostatný okres městské výkonné výbory
(dále jen „MěVV“) a v hlavním městě Praze obvodní výkonné výbory,
c) Předsednictvo OVV (dále jen „P OVV”),
d) OKK, ve statutárních městech, které tvoří samostatný okres městské kontrolní komise
a v hlavním městě Praze obvodní kontrolní komise.


Čl. 20
OKRESNÍ KONFERENCE ADS (OK)
/1/ OK je nejvyšším orgánem OkO.
/2/ OK je tvořena delegáty s hlasem rozhodujícím, jimiž jsou členové příslušného OVV,
předsedové MO a delegáti zvolení v MO podle klíče stanoveného OVV; členové OKK jsou
delegáti OK s hlasem poradním, pokud nebyli zvoleni delegáty s hlasem rozhodujícím,
/3/ OK
a) volí a odvolává předsedu OVV,
b) volí a odvolává místopředsedy, další členy a náhradníky OVV, dále volí a odvolává
předsedu, členy a náhradníky OKK,
c) určuje základní směr politiky ADS v rámci příslušného okresu; při svém rozhodování
vychází z usnesení vyšších orgánů ADS,
d) podílí se na sestavování kandidátních listin pro volby podle Řádů přípravy na volby,
e) volí za OkO delegáty a náhradníky Sjezdu ADS, a delegáty a náhradníky KK,
f) volí a odvolává člena ÚVV a jeho náhradníka, který v ÚVV zastupuje OkO, a volí a
odvolává člena (členy) KVV a jejich náhradníky, kteří v KVV zastupují OkO,
g) se koná nejméně jedenkrát ročně a svolává ji předseda OVV; o datu konání OK musí
být informováni prostřednictvím MO všichni jejich členové, nejméně třicet dnů předem.
V mimořádných případech může OVV rozhodnout o zkrácení této lhůty na 10 dnů třemi
pětinami hlasů všech svých členů. Ve stejné lhůtě musí OVV stanovit klíč k volbám
delegátů OK a informovat o tom všechny MO,
h) navrhuje kandidáty do krajské kontrolní komise (dále jen „KKK“) a ústřední kontrolní
komise (dále jen „ÚKK“).
/4/ Na městské konference ve statutárních městech, které tvoří samostatný okres a na
obvodní konference v hlavním městě Praze se vztahuje ustanovení odst. /1/ až /3/ obdobně.


Čl. 21
OKRESNÍ VÝKONNÝVÝBOR ADS (OVV)
/1/ OVV tvoří s hlasem rozhodujícím předseda, místopředsedové, další členové OVV a ve
statutárních městech, které tvoří samostatný okres, též předseda klubu zastupitelů v
zastupitelstvu statutárního města, a v městských částech v Praze, kde městská část tvoří
jednu obvodní organizaci též předseda klubu zastupitelů v zastupitelstvu městské části,
pokud je členem ADS. Právo účasti na jednání OVV s hlasem poradním mají předsedové MO,
pokud nejsou současně členy OVV a tajemník OVV.
/2/ OVV
a) je volen na dva roky,
b) volí a odvolává (pokud je nezvolila OK) ze svého středu místopředsedy; nejméně do
funkce jednoho místopředsedy musí být zvolena žena,
c) se schází podle potřeby, nejméně jednou za dva měsíce; jednání OVV svolává jeho
předseda,
d) předseda OVV je povinen svolat OVV, požádají-li o to dvě pětiny členů OVV,
e) řídí činnost OkO v období mezi jednotlivými OK,
f) zajišťuje realizaci plnění usnesení OK a usnesení vyšších orgánů ADS,
g) na základě výsledku výběrového řízení, jehož pravidla schvaluje P ADS, uděluje souhlas s
obsazením funkce tajemníka OVV; tohoto zaměstnance ADS do jeho funkce na návrh
předsedy OVV jmenuje a odvolává ústřední tajemník ADS,
h) je povinen svolat na svém nejbližším zasedání OK, požádají-li o to alespoň dvě pětiny
všech MO v daném okrese,
i) potvrzuje zánik členství podle čl. 8 odst. /1/ písm. d),
j) rozhoduje o pozastavení členství podle čl. 7.


Čl. 22
PŘEDSEDNICTVO OKRESNÍHO VÝKONNÉHO VÝBORU ADS(P OVV)
/1/ P OVV řídí činnost OkO v období mezi jednotlivými zasedáními OVV. Za svou činnost je
odpovědno OVV. Ze schůze P OVV se pořizuje písemný zápis spolu s prezenční listinou.
/2/ P OVV tvoří s hlasem rozhodujícím předseda, místopředsedové a ve statutárních
městech, které tvoří samostatný okres, též předseda klubu zastupitelů v zastupitelstvu
statutárního města, pokud je členem ADS. Právo účasti na jednání P OVV s hlasem poradním
má tajemník OVV.
/3/ Na městské výkonné výbory a jejich předsednictva ve statutárních městech, které tvoří
samostatný okres a na obvodní výkonné výbory a jejich předsednictva v hlavním městě Praze
se vztahuje ustanovení odst. /1/ a /2/ a čl. 21 obdobně.
Čl. 23
KRAJSKÁ ORGANIZACE ADS (KO)
/1/ Krajská organizace ADS (dále jen „KO“) je politickou jednotkou a současně organizační
jednotkou ADS s územní působností kraje.
/2/ KO tvoří všechny OkO v kraji.
/3/ Při KO se ustaví klub zastupitelů zvolených za ADS do zastupitelstva kraje.


Čl. 24
ORGÁNY KRAJSKÉ ORGANIZACE ADS
Orgány KO jsou
a) Krajská konference ADS (KK),
b) Krajský výkonný výbor ADS (KVV),
c) Předsednictvo Krajského výkonného výboru ADS (dále jen „P KVV”),
d) Krajská kontrolní komise ADS (KKK).


Čl. 25
KRAJSKÁ KONFERENCE ADS (KK)
/1/ KK je nejvyšším orgánem KO.
/2/ KK je tvořena delegáty s hlasem rozhodujícím, jimiž jsou členové KVV, předsedové OVV a
delegáti zvolení na OK podle klíče stanoveného KVV. Členové KKK jsou delegáty KK s hlasem
poradním, pokud nebyli zvoleni delegáty s hlasem rozhodujícím.
/3/ KK
a) volí a odvolává předsedu KVV,
b) volí a odvolává místopředsedy, schvaluje členy a náhradníky KVV za jednotlivé okresy,
dále volí a odvolává předsedu, členy a náhradníky KKK,
c) určuje základní směr politiky ADS v územní působnosti KO; při svém rozhodování
vychází z usnesení vyšších orgánů ADS,
d) podílí se na sestavování kandidátních listin a schvaluje kandidátní listiny pro volby
podle Řádů přípravy na volby,
e) volí za KO delegáty a náhradníky Sjezdu ADS,
f) volí a odvolává člena ÚVV a jeho náhradníka, kteří v ÚVV zastupují KO,
g) volí člena a náhradníka ÚKK,
h) volí a odvolává zástupce KO v P ADS,
i) koná se nejméně jedenkrát za dva roky a svolává ji předseda KVV; o datu konání KK musí
být informovány všechny OVV daného kraje nejméně 30 dnů předem. V mimořádných
případech může KVV rozhodnout o zkrácení této lhůty na 10 dnů třemi pětinami hlasů všech
svých členů. Ve stejné lhůtě musí KVV stanovit klíč k volbám delegátů KK a informovat o tom
všechny příslušné OVV.


Čl. 26
KRAJSKÝ VÝKONNÝ VÝBOR ADS (KVV)
/1/ KVV tvoří s hlasem rozhodujícím předseda, místopředsedové, další členové KVV a
předseda krajského klubu zastupitelů kraje, je-li členem ADS. Právo účasti na jednání KVV s
hlasem poradním má tajemník KVV.
/2/ KVV
a) je volen na dva roky,
b) volí a odvolává (pokud je nezvolila KK) ze svého středu místopředsedy; nejméně do
funkce jednoho místopředsedy musí být zvolena žena,
c) schází se podle potřeby, nejméně jednou za dva měsíce; jednání KVV svolává jeho
předseda,
d) řídí činnost KO v období mezi jednotlivými konáními KK,
e) zajišťuje realizaci plnění usnesení KK a usnesení vyšších orgánů ADS,
f) na základě výsledku výběrového řízení, jehož pravidla schvaluje P ADS, uděluje souhlas
s obsazením funkce tajemníka KVV; tohoto zaměstnance ADS do jeho funkce na návrh
předsedy KVV jmenuje a odvolává ústřední tajemník ADS,
g) je povinen svolat KK, požádají-li o to alespoň dvě pětiny všech OkO v daném kraji,
h) rozhoduje o pozastavení členství podle čl. 7.


Čl. 27
PŘEDSEDNICTVO KRAJSKÉHO VÝKONNÉHO VÝBORU ADS (PKVV)
/1/ P KVV řídí činnost KO v období mezi jednotlivými zasedáními KVV. Za svou činnost je
odpovědno KVV.
/2/ P KVV tvoří s hlasem rozhodujícím předseda, místopředsedové a předseda krajského
klubu zastupitelů, pokud je členem ADS. Právo účasti na jednání P KVV s hlasem poradním
má tajemník KVV.


Čl. 28
ÚSTŘEDNÍ ORGÁNY ADS
Ústředními orgány ADS jsou
a) Sjezd ADS,
b) Ústřední výkonný výbor ADS (ÚVV),
c) Předsednictvo ADS (P ADS),
d) Politické grémium ADS (dále jen „PG“),
e) Ústřední kontrolní komise ADS (ÚKK).
Čl. 29
SJEZD ADS
/1/ Sjezd ADS je nejvyšším orgánem ADS. Je tvořen delegáty s hlasem rozhodujícím, delegáty
s hlasem poradním a hosty, jejichž skladbu a počet stanoví ÚVV nejpozději 90 dnů před
konáním Sjezdu ADS.
/2/ Sjezd ADS
a) se koná jedenkrát za dva roky,
b) projednává zprávu o činnosti ÚVV, zprávu o hospodaření ADS a zprávu ÚKK za období
od konání minulého Sjezdu ADS,
c) stanoví politický program, cíle a hlavní úkoly ADS pro období do konání příštího
sjezdu ADS,
d) vyhlašuje výsledek přímé volby předsedy ADS,
e) volí a odvolává statutárního místopředsedu a další místopředsedy; nejméně do funkce
jednoho místopředsedy ADS musí být zvolena žena; v mimořádných případech může volbu
místopředsedů delegovat na ÚVV, který ji provede na svém prvém zasedání,
f) volí a odvolává předsedu ÚKK a schvaluje dalších 14 členů ÚKK a náhradníků zvolených
na KK,
g) potvrzuje členy a náhradníky ÚVV,
h) schvaluje Stanovy ADS, jejich změny a doplnění, a to nejméně třípětinovou většinou
všech delegátů s hlasem rozhodujícím,
i) usnáší se o zrušení ADS, a to hlasy dvou třetin všech delegátů s hlasem rozhodujícím;
pokud zrušením ADS dojde k jejímu dobrovolnému rozpuštění, je Sjezd ADS povinen
jmenovat likvidátora a rozhodnout o způsobu naložení s likvidačním zůstatkem. Pokud ke
zrušení ADS dojde v důsledku sloučení s jinou politickou stranou nebo politickým hnutím
nebo přeměnou na občanské sdružení, přechází její veškerý majetek a závazky na právního
nástupce.
/3/ Mimořádný Sjezd ADS musí být svolán, rozhodne-li o tom ÚVV nejméně hlasy tří pětin
všech svých členů nebo požádají-li o to nejméně tři pětiny KO nebo OkO; den konání
mimořádného Sjezdu ADS, klíč k určení počtu a skladby delegátů na něj s hlasem
rozhodujícím a s hlasem poradním a návrh jeho programu oznámí ÚVV všem KO a OkO
nejméně 90 dnů před jeho konáním.


Čl. 30
ÚSTŘEDNÍ VÝKONNÝ VÝBOR ADS (ÚVV)
/1/ ÚVV řídí činnost ADS v období mezi Sjezdy ADS. Za svou činnost je odpovědný
Sjezdu ADS.
/2/ ÚVV je tvořen s hlasem rozhodujícím členy P ADS, po jednom zástupci z každé OkO
zvoleném na OK, pěti zástupci členů zahraničního regionu ADS a zástupci z každé KO
zvolených na KK. Právo účasti na jednání ÚVV s hlasem poradním stanoví ÚVV svým
usnesením a jednacím řádem.
/3/ ÚVV
a) se schází nejméně třikrát za rok; je svoláván předsedou ADS, který je povinen svolat
mimořádné zasedání ÚVV, požádá-li o to P ADS nebo nejméně dvě pětiny členů ÚVV, a to
nejpozději do 30 dnů od takové žádosti,
b) potvrzuje a odvolává členy a náhradníky ÚVV a náhradníky ÚKK v období mezi sjezdy
ADS,
c) volí a odvolává dalších deset členů P ADS; mezi zvolenými musí být nejméně dvě ženy,
d) volí a odvolává na návrh P ADS ústředního tajemníka ADS,
e) zajišťuje plnění všech programových dokumentů a usnesení, schválených sjezdem
ADS,
f) schvaluje roční rozpočet a zprávu o hospodaření za příslušný rok,
g) je oprávněn vyslovit nedůvěru předsedovi, statutárnímu místopředsedovi i ostatním
místopředsedům a členům P ADS; pokud dojde k vyslovení nedůvěry jednomu či více
funkcionářům uvedeným v předchozí větě třemi pětinami všech členů ÚVV, ÚVV tohoto
nebo tyto odvolá a provede novou volbu s výjimkou volby předsedy ADS; v mimořádných
případech volbu místopředsedů provádí mezi sjezdy ÚVV nejméně třípětinovou většinou
všech svých členů na návrh P ADS,
h) oznámí den konání Sjezdu ADS, klíč k určení skladby a počtu delegátů a návrh
programu všem OkO a KO nejméně 150 dnů před konáním Sjezdu ADS,
i) ustanoví nejpozději 120 dnů před konáním Sjezdu ADS komisi pro vypracování
návrhu materiálů Sjezdu ADS,
j) rozešle prostřednictvím ústředního sekretariátu materiály Sjezdu ADS všem
delegátům nejpozději 30 dnů před konáním Sjezdu ADS,
k) zřizuje a ruší KO a stanovuje jejich územní působnost,
l) se sejde na své ustavující schůzi nejpozději do 30 dnů po ukončení Sjezdu ADS,
m) v období mezi Sjezdy ADS provádí výklad Stanov ADS,
n) rozhoduje o pozastavení členství podle čl. 7,
o) podílí se na sestavování kandidátních listin a schvaluje kandidátní listiny pro volby
podle Řádů přípravy na volby,
p) schvaluje zejména tyto vnitrostranické normy
1. Organizační řád ADS,
2. Řády přípravy na volby
3. Volební řád pro volby orgánů ADS,
q) Statut Odborných komisí ADS,
r) v době od prohlášení do zrušení konkursu na majetek ADS vykonává pravomoci
Sjezdu ADS; obdobně to platí pro řízení o vyrovnání.
/4/ Zasedání ÚVV se místo člena ÚVV může zúčastnit na základě pověření členem ÚVV jeho
náhradník, který má v takovém případě všechna práva člena ÚVV; pověření k zastupování
musí mít písemnou formu.
/5/ Členové ADS, kteří uplatní své právo podle čl. 10 odst. /2/ písm. g), se mohou zúčastnit té
části jednání ÚVV, ve které se projednávají okolnosti, týkající se jejich osoby ve smyslu
uvedeného ustanovení.


Čl. 31
PŘEDSEDNICTVO ADS (P ADS)
/1/ P ADS řídí činnost ADS v období mezi zasedáními ÚVV. Za svou činnost je odpovědný
ÚVV.
/2/ P ADS tvoří rozhodujícím předseda a místopředsedové ADS, nejvýše postavený člen vlády
za ADS, předsedové Poslaneckého a Senátorského klubu ADS v Parlamentu ČR, předseda
skupiny poslanců ADS v Evropském parlamentu, po jednom zástupci za každou KO a dalších
deset členů volených ÚVV. Právo účasti na jednání P ADS s hlasem poradním mají předseda
ÚKK, předsedové KVV,
/3/ P ADS
a) svolává předseda ADS nejméně jednou měsíčně,
b) zajišťuje realizaci plnění usnesení ÚVV a zpracovává podkladové materiály pro
jednání ÚVV,
c) podílí se na sestavování kandidátních listin pro volby podle Řádů přípravy na volby,
d) rozhoduje o pozastavení členství podle čl. 7.
Čl. 32
POLITICKÉ GRÉMIUM ADS (PG)
/1/ PG řídí činnost ADS v období mezi zasedáními P ADS. Za svoji činnost je odpovědno
P ADS.
/2/ PG tvoří s hlasem rozhodujícím předseda ADS, místopředsedové ADS a předsedové
Poslaneckého a Senátorského klubu ADS v Parlamentu České republiky. Právo účasti na
jednání PG s hlasem poradním mají předseda ÚKK, předseda a místopředsedové komor
Parlamentu České republiky za ADS a nejvýše postavený člen vlády za ADS.
/3/ PG zajišťuje realizaci plnění usnesení P ADS a zpracovává podkladové materiály pro
jednání P ADS.


Čl. 33
KLUBY POSLANCŮ, SENÁTORŮ A ČLENŮ ZASTUPITELSTEV
/1/ Kandidáti zvolení z kandidátních listin ADS se sdružují v klubech poslanců, senátorů a
členů zastupitelstev za ADS.
/2/ Kluby koordinují práci poslanců, senátorů a členů zastupitelstev tak, aby mohli co
nejúčinněji prosazovat program a strategii ADS v zákonodárných a dalších zastupitelských
sborech. Kluby si vytvářejí vlastní strukturu. Předsedové klubů representují klub při
jednáních s ostatními politickými partnery.


ČÁST 4. - KONTROLNÍ KOMISE ADS
Čl. 34
/1/ Kontrolní systém má významné poslání pro zabezpečování řádného chodu ADS ve všech
oblastech její činnosti, včetně účelného a hospodárného využívání finančních prostředků a
majetku ADS.
/2/ Kontrolní činnost se zaměřuje na
a) dodržování politického programu, cílů a hlavních úkolů ADS,
b) dodržování Stanov ADS a vnitrostranických norem ADS,
c) plnění usnesení stranických orgánů,
d) činnost a hospodaření stranických orgánů.
/3/ Kontrolními orgány ADS jsou
a) okresní (obvodní) kontrolní komise ADS (OKK),
b) krajská kontrolní komise ADS (KKK),
c) ústřední kontrolní komise ADS (ÚKK).
/4/ Kontrolní komise jsou ve své činnosti vzájemně nezávislé. Působí na úrovni těch orgánů,
které je zvolily a těmto orgánům se zodpovídají ze své činnosti. Člen kontrolní komise
nemůže zastávat funkci ve voleném orgánu na stejné úrovni. Člen kontrolní komise může být
delegátem konference s hlasem rozhodujícím na jakékoliv úrovni, pokud byl řádně zvolen
delegátem. Každý člen ADS může být členem jen jedné kontrolní komise.
/5/ Vrcholným kontrolním orgánem ADS je ÚKK, které přísluší i metodické řízení kontrolních
komisí. ÚKK sestává z předsedy a 14 členů ÚKK zvolených na KK a schválených Sjezdem ADS.
ÚKK si volí na svém prvním zasedání místopředsedy z řad svých členů. Obdobně postupují
KKK a OKK.
/6/ Zápisy ze zasedání kontrolních komisí a protokoly o kontrolách se zjištěními a
doporučeními vyplývajícími z kontrolní činnosti jsou předávány příslušným výkonným
orgánům (příslušným výkonným orgánem pro ÚKK je P ADS), které jsou povinny se jimi
odpovědně zabývat, přijmout potřebná opatření a informovat o nich kontrolní komise do 60
dnů od předání.
/7/ Všichni členové a pracovníci aparátu ADS jsou povinni s kontrolními komisemi úzce
spolupracovat a poskytovat jim požadované informace, písemné materiály, apod. a na
požádání se zúčastnit jednání kontrolních komisí.
/8/ Pověření členové kontrolních komisí mají právo účasti na zasedání orgánů na stejné a
nižší úrovni s hlasem poradním a s právem podávat návrhy, které vyplývají z odst. /2/, o
kterých musí být bezprostředně jednáno.
/9/ Kontrolní komise provádějí kontroly na vyžádání, průběžné kontroly a namátkové
kontroly podle vlastního uvážení. Podání, stížnosti a kontrolní zjištění musí řešit nejprve
kontrolní komise na stupni, kde problém vznikl. Pokud se zde nepodaří záležitost vyřídit,
předá ji kontrolní komise spolu s podklady, vlastními zjištěními a doporučeními kontrolní
komisi vyššího stupně.
/10/ Činnost kontrolních komisí je financována z prostředků orgánů, na jejichž úrovni působí.


Čl. 35
VOLBY
/1/ Volby všech orgánů ADS se provádí tajným hlasováním. Stejným způsobem se postupuje
u všech návrhů personálního charakteru. To neplatí pro volby pracovních komisí, což jsou
komise mandátová, volební a návrhová, přechodných pracovních orgánů a návrhy pro volby
do orgánů ADS, které provádějí vyšší orgány ADS.
/2/ Klíč k volbě delegátů na OK, KK a Sjezd ADS musí být určen tak, aby nejméně dvě třetiny
delegátů s hlasem rozhodujícím tvořili delegáti zvolení na nižší úrovni. Do tohoto klíče se
započítávají i předsedové MO, kteří jsou delegáty OK z titulu funkce.
/3/ Při volbě členů orgánů ADS jsou navrhováni kandidáti tak, aby se členy těchto orgánů
staly i ženy, a mladí členové ADS do 30 let věku z obvodu působnosti těchto orgánů.
/4/ Volební řád pro volbu delegátů na OK, KK a Sjezd ADS, jakož i pro volbu členů KVV je
v zastoupení a stanovení počtu podle počtů členů.
/5/ Výsledek volby je platný, zúčastní-li se volby nadpoloviční většina členů (delegátů)
orgánu s hlasem rozhodujícím. Zvoleni jsou členové, kteří obdrželi nadpoloviční většinu hlasů
přítomných členů (delegátů).
/6/ Pokud OK resp. KK volí náhradníky členů svých orgánů, je povinna stanovit jejich pořadí.
/7/ Náhradník člena OVV, KVV, ÚVV nebo OKK, KKK, ÚKK se ujme funkce člena v případě,
kdy:
a) se člen příslušného orgánu ADS vzdá své funkce,
b) je člen příslušného orgánu ADS z příslušné funkce odvolán,
c) členovi příslušného orgánu ADS zanikne jeho členství v ADS,
d) členovi příslušného orgánu ADS bylo přerušeno nebo pozastaveno členství v ADS.
/8/ V případě, že vyvstane z důvodů uvedených v odst. /8/ potřeba nového obsazení funkce
předsedy MO, OVV, KVV v době mezi schůzemi MO nebo konáními OK nebo KK, je oprávněn
VMO, OVV nebo KVV pověřit do konání příští schůze MO nebo OK nebo KK, funkcí předsedy
některého z místopředsedů. V případě potřeby nového obsazení funkce předsedy OKK, KKK
nebo ÚKK přebírá tuto funkci jeden z místopředsedů OKK, KKK nebo ÚKK do konce volebního
období.


Čl. 36
USNESENÍ ORGÁNŮ A JEJICH ZÁVAZNOST
/1/ Orgány ADS na všech úrovních jsou usnášení schopné, je-li přítomna nadpoloviční
většina jejich členů (delegátů) s hlasem rozhodujícím, pokud Stanovy ADS nestanoví jinak.
/2/ Usnesení orgánů ADS jsou platná, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných
členů (delegátů), pokud Stanovy ADS nestanoví jinak, a jsou doložena písemným zápisem z
jednání spolu s prezenční listinou.
/3/ Usnesení orgánů ADS jsou závazná pro všechny jeho členy.
/4/ Usnesení vyšších orgánů jsou závazná pro všechny nižší orgány ADS; vyšší orgán ADS má
právo zrušit usnesení nižšího orgánu, je-li toto v rozporu se Stanovami ADS nebo programem
ADS.


Čl. 37
VNITROSTRANICKÉ REFERENDUM
/1/ Před přijetím usnesení orgánů ADS v závažných politických otázkách může být
vyhlášeno celostátní vnitrostranické referendum (dále jen „celostranické referendum“).
/2/ Celostranické referendum vyhlašuje usnesením ÚVV.
/3/ Právo hlasovat má s hlasem rozhodujícím každý člen ADS. Celostranické referendum je
platné, pokud se jej zúčastnila nadpoloviční většina všech členů ADS. Návrh předložený v
referendu je přijat, vyslovila-li se pro něj nadpoloviční většina členů ADS, kteří se zúčastnili
referenda.
/4/ Namísto postupu podle odst. /3/ může být celostranické referendum konáno formou
vyjádření MO prostřednictvím jejich usnesení. Celostranické referendum je platné, pokud se
vyjádřila nadpoloviční většina všech MO. Návrh předložený v celostranickém referendu je
přijat, vyslovila-li se pro něj nadpoloviční většina MO, které se vyjádřily.
/5/ Výsledek celostranického referenda je závazný pro všechny členy a orgány ADS.
/6/ Další podmínky pro konání celostranického referenda stanoví Řád vnitrostranického
referenda v ADS.


Čl. 38
ODBORNÉ KOMISE ADS
/1/ Odborné komise ADS („OdK“) zřizuje na ústřední úrovni P ADS. Na ostatních úrovních
zřizuje OdK podle potřeby.
/2/ OdK sdružují odborníky, kteří se podílí na tvorbě a realizaci programu a politiky ADS.
/3/ Práci OdK na ústřední úrovni řídí její předseda jmenovaný P ADS. Obdobně se postupuje
na krajské a okresní úrovni.
/4/ Činnost OdK se řídí Statutem


Čl. 39
PRÁVO ÚČASTI
/1/ Předseda nebo pověřený člen příslušného zřizovatele (P ADS, KVV, OVV) má právo
účastnit se jednání OdK s hlasem poradním.
/2/ Právo účasti na členské schůzi MO s hlasem poradním mají členové vyšších orgánů ADS,
zastupitelé zastupitelstva obce nebo zastupitelstva kraje zvolení za ADS, a členové
Parlamentu České republiky zvolení za ADS v rámci volebního kraje nebo volebního obvodu,
v němž MO působí.
/3/ Právo účasti na zasedání OK, OVV, KK a KVV s hlasem poradním mají členové vyšších
orgánů ADS, členové zastupitelstva kraje a členové Parlamentu České republiky zvolení za
ADS v rámci volebního kraje nebo volebního obvodu, v němž OVV a KVV působí, pokud jsou
členy ADS. Pokud nejsou členy ADS, o jejich účasti rozhodne příslušný orgán hlasováním.
/4/ Tajemníci OVV a KVV mají právo účastnit se s hlasem poradním jednání nižších
stranických orgánů.


Čl. 40
VMO, OVV, KVV a ÚVV jsou oprávněny pověřit svého člena odpovědností za specifický úsek
své činnosti.


ČÁST 6. - PRÁVNÍ POSTAVENÍ ADS A JEJÍ STATUTÁRNÍ ORGÁNY
Čl. 41
/1/ ADS je právnickou osobou.
/2/ Statutárními orgány ADS jsou
a) předseda ADS,
b) statutární místopředseda ADS, který vykonává funkci předsedy ADS v době jeho
nepřítomnosti nebo v případě, že předseda nemůže vykonávat svou funkci. V případě
uvolnění funkce předsedy, vykonává statutární místopředseda ADS funkci předsedy ADS až
do volby nového předsedy ADS.
/3/ Právní úkony jménem ADS mohou činit i ústřední tajemník ADS, předsedové a tajemníci
organizačních jednotek ADS, avšak pouze takové, kterými zajišťují nezbytné podmínky pro
činnost těchto jednotek, a to pouze do výše těmto jednotkám schválených rozpočtů a v
souladu s usneseními příslušných orgánů ADS.
/4/ Právní úkony jménem ADS mohou činit i její členové, zaměstnanci, případně další osoby,
pokud byli statutárním orgánem ADS k němu písemně zmocněni.
/5/ Statutární orgány ADS a osoby uvedené v odst. /3/ a /4/ se za ADS podepisují tak, že k
napsanému nebo vytištěnému názvu ADS připojí název své funkce a svůj podpis.


Čl. 42
VOLBA PŘEDSEDY ADS
/1/ Reprezentantem ADS je její předseda. Předsedu ADS volí v přímé a tajné volbě členové
ADS na dobu dvou let.
/2/ Volba se koná v posledních šedesáti dnech funkčního období úřadujícího předsedy ADS.
Uvolní-li se funkce předsedy ADS, koná se volba do šedesáti dnů.
/3/ Kandidáty na předsedu ADS mohou navrhovat KVV a ÚVV.
/4/ Volba předsedy ADS je platná, pokud se jí zúčastnila nejméně polovina členů ADS.
/5/ Zvolen je kandidát, který obdržel nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů členů
ADS.
/6/ V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení podle odst. /5/,
koná se do 14 dnů po ukončení hlasování v prvém kole druhé kolo volby. Ve druhém kole
kandidují pouze dva kandidáti, kteří se v prvním kole umístili na prvních dvou místech.
Zvolen je kandidát, který získá ve druhém kole více odevzdaných platných hlasů členů ADS.
V případě rovnosti hlasů rozhodne v tajné volbě Sjezd ADS.
/7/ Výsledek volby vyhlašuje Sjezd ADS nebo ÚVV; tímto okamžikem se zvolený předseda
ADS ujímá své funkce.
/8/ Předsedu ADS může odvolat Sjezd ADS nejméně třípětinovou většinou hlasů všech
delegátů.
/9/ Další podmínky organizace volby a odvolání předsedy ADS, jakož i podmínky přezkumu
platnosti volby a odvolání předsedy ADS stanoví Volební řád.


Čl. 43
NEVOLENÍ ZAMĚSTNANCI ADS
/1/ Postavení, práva a odpovědnost, včetně stanovení vzájemných organizačních vazeb,
nevolených zaměstnanců ADS v rámci řízení ADS upravuje Organizační řád ADS.
/2/ Pracovněprávní vztah k ADS, pokud nevznikl volbou, je překážkou volitelnosti do orgánů
ADS.


ČÁST 7. - ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ADS
Čl. 44
/1/ Hospodaření ADS se řídí příslušnými ustanoveními platného zákona o sdružování v
politických stranách a v politických hnutích.
/2/ Majetek ADS je ve vlastnictví ADS jako celku a jednotlivým orgánům ADS je svěřován do
užívání. Tyto s ním musí nakládat s péčí řádného hospodáře a užívat jej pouze ke stanoveným
účelům a starat se o jeho řádnou ochranu, údržbu, obnovu a rozšiřování.
/3/ Všechny orgány ADS hospodaří podle rozpočtu schváleného ÚVV.
/4/ Podrobná pravidla pro hospodaření ADS upravuje Základní směrnice pro hospodaření
ADS. Příspěvek člena za rok činí 500,-kč. V případě ukončení činnosti ADS nebo jejího zániku
budou finanční prostředky převedeny na charitu.


Čl. 45
/1/ P ADS zřizuje Hospodářskou radu ADS jako svůj stálý poradní orgán pro oblast
hospodaření v ADS. Její složení a působnost upravuje Statut Hospodářské rady ADS.
/2/ Členy Hospodářské rady ADS jsou předseda ADS, ústřední tajemník ADS, dva členové
zvolení z řad P ADS a po jednom zástupci každé KO, které volí a odvolává KVV.
ČÁST 8. - ROZHODČÍ ŘÍZENÍ
Čl. 46
/1/ Spory vzniklé mezi členy ADS nebo členem (členy) ADS a orgánem ADS, kterými by mohly
být poškozeny zájmy ADS, nebo které by mohly znemožňovat spolupráci ostatních členů
ADS, se řeší na žádost strany takového sporu v rámci rozhodčího řízení.
/2/ Spory uvedené v odst. /1/ řeší a rozhoduje kolegium sedmi rozhodců. Rozhodcem může
být pouze člen ADS. Při výběru rozhodce by se mělo přihlížet zejména k předpokladům pro
jeho nezávislé a nestranné rozhodování.
/3/ Každá ze stran jmenuje do kolegia rozhodců tři členy. Na předsedovi kolegia rozhodců –
sedmém členu kolegia rozhodců – se dohodnou stranami jmenovaní rozhodci samostatně.
/4/ Nedojde-li k dohodě o předsedovi kolegia rozhodců podle odst. /3/, určí předsedu
kolegia rozhodců P ADS.
/5/ Rozhodčí řízení končí vydáním nálezu; proti nálezu se nelze odvolat. Nález musí být
stranám sporu písemně doručen doporučeným dopisem nejdéle do jednoho měsíce od
vydání nálezu.
/6/ Podrobnější úpravu řešení sporů podle odst. /1/ obsahuje Řád rozhodčího řízení v ADS.
ČÁST 9. - ÚLOHA A PRAVOMOC ORGÁNŮ ADS V RÁMCI PŘÍPRAVY NA
Čl. 47
/1/ Úlohu orgánů ADS v rámci přípravy na volby do zastupitelských orgánů upravují Řády
přípravy na volby a) do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky; b) do Senátu
Parlamentu České republiky; c) do zastupitelstev krajů a zastupitelstva hlavního města Prahy;
d) do zastupitelstev měst a obcí, městských částí a městských obvodů; e) do Evropského
parlamentu.
/2/ Řády přípravy na volby schvaluje ÚVV na základě návrhu P ADS.